قرارداد همکاری با اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران

جهت ارتقاء سطح دانش کشاورزان ، مهندسان ، تکنسین ها و کارگران فعال درزمینه کشاورزی جهت بهره وری بیشتر و استاندارد سازی مباحث آموزشی در بستر دیجیتال مارکتینگ به مدت ده سال مهیا شد.

اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور معتبرترین و کارآمدترین اتحادیه ملی در ایران با نقش مؤثر و فعال در بخش کشاورزی و توسعه روستایی کشور است که با بهره گیری از توان بالقوه و بالفعل شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند.