ابزار تدوین فیلم

چکیده:

این مقاله با روش تحقیق تجربی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در حیطه های زیر به تبیین موضوع می پردازد.

  1. بررسی روند تدوین فیلم.
  2. مجموعه فناوری های مؤثر در تدوین.

واژه های کلیدی: تداوم –ریتم - تدوین خطی – تدوین غیر خطی – ریتم درونی – ریتم بیرونی.

مقدمه:

فن تدوین فیلم از ابتدای تاریخ سینما ابزار های مختلفی را به خود دیده است، از یک قیچی و چسب ابتدایی تا کامپیوترهای بسیار پیشرفته عصر حاضر.

با تدوین میتوان روایتی را به صورت مداوم یا سیال بیان کرد. تدوین زمان و مکان را فشرده میکند، عناصر متفاوت و
پراکنده را مورد تأکید قرار میدهد و کنار هم میگذارد و آنها را چنان مرتب میکند که الگوهای معنایی خاصی ایجاد کنند.

بررسی روند تدوین فیلم

با توجه به این که تدوین رکن اصلی "پس تولید" یک فیلم است، باید دید که چه مولفه هایی می توانند به عنوان ابزار تدوین یک فیلم قلمداد شوند و منظور از ابزار تدوین یک فیلم چیست؟

ساختار تدوین متشکل از اجزای مرکب و به هم پیوسته (پلانها ، صحنه ها و سکانس ها) است، تدوین نوعی مهندسی فیلم است که شامل ترکیب انواع نماها و صداها ست.

عناصر ساختار تدوین فیلم عبارتند از:

  1. تعیین ترتیب نمایش نماها.
  2. ریتم.
  3. شکل اتصال نماها (نوع برش و نوع ترنزیشن).

مولفه اول که به اصل مجاورت نماها معروف است ، مطابق این اصل نما در خدمت روایت فیلم است و هدف تدوین برای تداعی معانیست . معنا از طریق مقایسه ذهنی دو نما توسط تماشاگر استنباط میشود.

مولفه دوم که مفهوم ریتم تدوینی یا ضرباهنگ برش نماهاست، بر دو قسم است:

  1. ریتم بیرونی که مشتمل بر آهنگ برشهای تدوینی است و نیز توالی اندازه نماهاست.
  2. ریتم درونی که مشتمل بر ریتم عناصر بصری (خط، نقطه ، رنگ و...) در درون یک نما است.

 و این دو تابع محتوای نماهاست.

مولفه سوم برش از یک نما به نمای دیگر بر مبنای میزان تعلق صحنه به همزاد پنداری در یک سو یا فاصله گذاری در سوی دیگر است.

در فرایند تدوین فیلم همزاد پنداری محصول تداوم است چنانکه هرگاه از برش های تداومی برای تدوین یک صحنه استفاده کنیم، تماشاگر احساس همزاد پنداری بیشتری خواهد داشت.

ترنزیشن ها از ویژگی های زیبایی شناسی منحصر به خود برخوردارند. برای مثال دیزالو بر گذر زمان یا مکان تاکید دارد و فید برای گذر از یک سکانس به سکانس دیگر. وایپ به دلیل تاکید بر سطح دو بعدی پرده ی سینما ضمن گذر از صحنه ای به صحنه ی دیگر بر احساس فاصله گذاری تاثیر میگذارد.

مجموعه فناوری های مؤثر بر تدوین:

مهمترین وجه تمایز ابزار های آنالوگ و دیجیتال در جهش از شکل خطی تدوین به شکل غیر خطی است.

در شکل خطی ( تدوین فیلم سلولوئید) تدوینگر محدود به عقب و جلو بردن فیلم برای پیدا کردن نقطه کات و سرگردان شدن بین انبوه حلقه های راش و فرایند مارک کردن، برش دادن و چسباندن بود ، همه این سختی ها به انضمام مشکلات ارتباط اتاق تدوین با لابراتوار و مشکلات خراب شدن راش ها به خاطر آزمون و خطا در هنگام تدوین بود که همواره منجر به چاپ مجدد نسخه راش برای تدوینگر میشد.

حتی در تدوین نوارهای ویدئویی با میکسرهای مغناطیسی هم این محدودیت ها برداشته نشدند، ولی در تدوین غیر خطی به خاطرخاصیت انتخاب تصادفی از حافظه (کامپیوتر) تدوینگر در لحظه ای واحد به همه ی راش ها دسترسی داشته و در میزان آزمون و خطا نیز بینهایت امکان تجربه برای پیدا کردن بهترین نقطه برش را دارد.

هنگام تدوین با کامپیوتر همچنین در استفاده از ترنزیشن ها محدود به لابراتوار و فرایند بسیار سخت و پر هزینه چاپ و ظهور چند باره و اپتیکال پرینتر برای یک دیزالو یا فید نیست و در ضمن با اضافه شدن امکانات تصحیح رنگ و ساخت تیتراژ و موشن های مختلف به نرم افزار های تدوین چندین شغل در یک جا جمع شده اند.

نتیجه گیری:

در نهایت آنچه هنر تدوین محسوب میشود نه ابزارها، بلکه محصول یک فرآیند ذهنی است که منجر به ساخته شدن یک ساختار ذهنی در مخاطب می شود.

با پیشرفت تکنولوژی ضرورتا هنر تدوین پیشرفت نمیکند. هنر تدوین محصول تجربه و مهارت در این حرفه است.

احمد رامین
نویسنده: احمد رامین
مدیر مسئول کانون آگهی وتبلیغات انعکاس تصویر
درباره نویسنده
متخصص مدل سازی سه بعدی و تولید انیمیشن و تدوین و خلق جلوه های ویژه
سایر مقالات این نویسنده