مالیات تورمی چیست؟

در کشورهای در حال توسعه مانند ما، مخارج دولت غالبا به دلیل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی افزایش زیادی خواهد داشت تا جایی که ضعف نظام مالیاتی، کم کشش بودن بازار صادراتی، چالش های سیاسی و مدیریتی و ناتوان بودن بخش خصوصی و سایر عواملی که مانع رشد اقتصادی می شوند باعث پیشی گرفتن هزینه ها از درآمدهای دولت و ایجاد کسری بودجه می شوند.

در کشورهایی که دارای کسری بودجه می باشند، دولتها به دو روش با این کسری بودجه مقابله می کنند. 1- کاهش هزینه ها و 2- بخشی از این کسری بودجه را از محل درآمد حاصل از خلق پول پرقدرت یا به قول مردم چاپ پول بدون پشتوانه تأمین مالی می کنند. به این صورت که خلق پول پرقدرت مانند افزایش پایه پولی بوده که به صورت افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کشور نمایان می شود. ورود این حجم نقدینگی اضافی از راه مخارج دولت، باعث بالا رفتن سطح قیمتها و ایجاد تورم در اقتصاد می شود.این نوع تورم باعث کاهش ارزش پول می شود و این امر ماننده مالیاتی بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می شود.

از این رو کاهش ارزش پول به بی عدالتی بین آحاد مردم منجر می شود. چرا که آنهایی که دارایی های خود را در قالب نقدینگی ذخیره کرده است، با کاهش ارزش پول دچار کاهش قدرت خرید می شود. در این حالت قیمت بعضی از کالاها و خدمات و درآمد بعضی از طبقات مردم با شدت بیشتری از سایر قیمت کالاها و درآمد سایر طبقات افزایش می یابد.

بدیهی است فشار سنگین این روند بر دوش صاحبان درآمد ثابت و یا نیمه ثابت مانند کارمندان و کارگران خواهد بود. به عبارت دیگر قشر مرفه جامعه با تبدیل پول خود به زمین، مسکن، طلا و ... از کاهش قدرت خرید جلوگیری می کنند، اما اقشار آسیب پذیر جامعه هر روز فقیر تر می شوند و شکاف طبقاتی مضاعف می گردد.

مصطفی احسانی
نویسنده: مصطفی احسانی
معاونت مالی کانون آگهی وتبلیغات انعکاس تصویر
درباره نویسنده
کارشناس امور مالی و عضو انجمن حسابداران خبره ایران